Escaparate de libros

Libros de Albert Bonamusa y otros libros relacionados

Todos los libros de Albert Bonamusa

Portada del libro FILOSOFIA I CIUTADANIA 1. BATXILLERAT - 9788448161613

FILOSOFIA I CIUTADANIA 1. BATXILLERAT - 9788448161613

Albert Bonamusa
Comprar
Unitat 0. Què és filosofia? Què és filosofar? Unitat 1. Els discursos humans i el saber filosòfic 1.1. L’ésser humà, animal que pe nsa i parla 1.2. Els discursos interpretatius de la realitat 1.3. El discurs mític 1.4. Concepció del món i ideologia 1.5. El discurs ci entífic 1.6. El discurs filosòfic 1.7. Els diferents sentits i funci ons de la filosofia Activitats d’avaluació Textos per coment ar Unitat 2. Els raonaments i la lògica 2.1. El raonament 2.2. Raon aments deductius, raonaments inductius i raonaments abductius 2.3. El llenguatge lògic 2.4. La lògica informal Activitats d’avalu ació Textos per comentar Unitat 3. La ciència i el seu mètode 3.1. La ciència 3.2. El coneixement científic de la realitat 3.3. Cièncie s formals i ciències fàctiques 3.4. El mètode científic 3.5. El prob lema de la demarcació 3.6. El desenvolupament de la ciència 3.7. Ciè ncia i tecnologia Activitats d’avaluació Textos per comentar Unitat 4. Coneixement i realitat 4.1. Els problemes del coneixement 4.2. La veritat 4.3. Les paradoxes 4.4. Veritat formal i veritat f àctica 4.5. La possibilitat del coneixement 4.6. L’origen de l coneixement 4.7. Què és el coneixement? Activitats d’avalu ació Textos per comentar Unitat 5. Qüestions metafísiques 5.1. Qües tions quotidianes i qüestions metafísiques 5.2. Origen de la matèria 5.3. L’ordre natural 5.4. Origen de l’ordre natural 5.5. De la matèria a la vida 5.6. Determinisme i lliure albir Activ itats d’avaluació Textos per comentar Unitat 6. L’és ser humà: evolució biològica i cultural 6.1. Els humans i l’e volució dels éssers vius 6.2. L’espècie humana 6.3. La diver sitat humana 6.4. La humanització Activitats d’avaluació Te xtos per comentar Unitat 7. El llenguatge i el simbolisme 7.1. Comun icació animal i comunicació humana 7.2. Llenguatge humà i comportamen t comunicatiu 7.3. Característiques del llenguatge humà 7.4. Llengua tge, pe
Portada del libro CUTR FILOSOFIA. COMENTARIOS DE TEXTO. SCHAUM

CUTR FILOSOFIA. COMENTARIOS DE TEXTO. SCHAUM

Albert Bonamusa
Comprar
McGraw-Hill, Interamericana de España. Madrid. 2005. 24 cm. 167 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Colección 'Shaum. Serie Bachillerato'. Antoni Albert. et al. Albert i Bonamusa, Antoni .. Este libro es de segunda mano y tiene o puede tener marcas y señales de su anterior propietario. ISBN: 84-481-9872-7
Portada del libro CDP Filosofia. 1. Batxillerat.CDP+SOL+GD

CDP Filosofia. 1. Batxillerat.CDP+SOL+GD

Albert Bonamusa
Comprar
Portada del libro Antologia de lectures de filosofia. Batxillerat

Antologia de lectures de filosofia. Batxillerat

Albert Bonamusa
Comprar
El llibre que teniu a les vostres mans té un doble valor. D?una banda, és una eina que pot ajudar-vos a les Proves d?Accés a laUniversitat (PAU); de l?altra, és una via d?entrada a la fi losofi a per cinc camins diferents. AmbPlató se?ns planteja quina és l?autèntica realitat. Descartes ens condueix pels carrerons que permeten obtenir un bon mètode per assolir la veritat. Hume ens aclareix les pressuposicions sobre les quals es basen el coneixementi la moral. Mill ens clarifi ca què s?ha d?entendre per llibertat i com ha de ser una moral que té en compte el bé per a la majoria. Finalment, Nietzsche refl exiona sobre l?origen de la moral i el paper que ha tingut el discurs sobre la veritat. Llegir textos fi los.fi cs directament dels seus autors és diferent a llegir novel·les. Al contrari del que passa en les novel·les, on fàcilment els personatges entren a la vostra imaginació, en la lectura fi los.fi ca no apareixenpersonatges, sinó conceptes abstractes (llibertat, veritat, realitat, etc.). Per aix. els textos filos.fics requereixen una lectura lenta, pausada i atenta. Més que voler arribar ràpidament al fi nal, cal sovint fer relectures per entendre millor el discurs fi los.fi c. Aquesta tècnica fi nalitza quan ja tenim una visió clara d?all. que l?autor ens diu i planteja. En aquesta antologia, que consta de cinc autors (els autors ?amb els seus textos? de les PAU), hi trobareu, en primer lloc, una presentació del fi l.sof; tot seguit, el text fi los.fi c i, al marge, indicacions diverses, com ara aclariments de termes o aspectes del text, referències a un altre text de l?autor o bé a altres autors. En general, aquestes indicacions pretenen apropar el text original al lector i fer-lo més comprensible. La insubstituïble lectura dels textos escrits pels fi l.sofs no és incompatible, evidentment, amb l?ús de tot tipus de notes aclaridores, la intenció de les quals no és tamisaro falsejar aquesta lectura, sinó fer-la més àmplia i profunda, més enriquidora.Els fragmen
Portada del libro Història de la filosofia, 1 batxillerat. guia didàctica

Història de la filosofia, 1 batxillerat. guia didàctica

Antoni ... [Et A Albert I Bonamusa
Comprar
Portada del libro Història de la filosofia, 1 batxillerat

Història de la filosofia, 1 batxillerat

Antoni Albert I Bonamusa
Comprar
Portada del libro Filosofia, 1 batxillerat

Filosofia, 1 batxillerat

Antoni Albert I Bonamusa
Comprar
Portada del libro Filosofia, 1 batxillerat. guia didactica

Filosofia, 1 batxillerat. guia didactica

Antoni Albert I Bonamusa
Comprar
Portada del libro Tradició i llibertat: Antics fonaments per una nova Catalunya

Tradició i llibertat: Antics fonaments per una nova Catalunya

Josep M. Gràcia Bonamusa
Comprar
Tradició i Llibertat és una gran aportació a aquest futur col?lectiu perquè, per sobre de totes les condicions necessàries, a una Nació que vol construir-se li cal un requisit suprem, previ a tots els altres: pensar-se.