Escaparate de libros

Libros de Alicia Espuig y otros libros relacionados

Todos los libros de Alicia Espuig

Portada del libro Matemáticas: Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (MARCOMBO FORMACIÓN)

Matemáticas: Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (MARCOMBO FORMACIÓN)

Alicia Espuig

Mejor precio encontrado: 27.26 €

Comprar
Este es un libro de texto para impartir las Matemáticas del Curso de Preparación de la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. El libro se adapta al temario y las características de este curso y es, a la vez, una herramienta de clase y de autoformación, ya que está especialmente diseñado para que los alumnos lo puedan utilizar autónomamente si no pueden asistir a clase o se preparan la prueba por libre. Por este motivo, en cada tema se empieza prácticamente de cero y se incluyen las soluciones de todos los ejercicios. La parte teórica y las explicaciones son muy detalladas y los ejemplos y ejercicios muy pautados. El hecho de que el alumno disponga de todas las soluciones en el libro le permite también ir evaluando su progreso. Muchos de los ejemplos y ejercicios del libro están basados en los que han salido en las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior que se han hecho hasta el momento.
Portada del libro Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Alicia Espuig Bermell

Mejor precio encontrado: 28.31 €

Comprar
Aquest és un llibre que serveix, entre d'altres coses, per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir aut.nomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu, en cada tema es comença pràcticament de zero i s'inclouen les solucions de tots els exercicis. Els temes d'aquesta segona edició s'han actualitzat i coincideixen amb els del temari oficial de matemàtiques de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior publicat en la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, DOGC núm. 5778, de 20.12.2010.' El llibre s'ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions, Polinomis i Successions); II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos); III. Funcions i gràfics (Funcions i Derivades); IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat). La part te.rica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l'alumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s'han fet fins al moment.Aquest és un llibre que serveix, entre d'altres coses, per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir aut.nomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu, en cada tema es com
Portada del libro Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Matemàtiques per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Alicia Espuig Bermell
Comprar